miercuri, 22 iulie 2015

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific Nr. ___________ /_______2015 Se certifică exactitatea datelor Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane __________________________________________ Viza Oficiului Juridic _______________________________________ Avizul pentru detaşare în interesul învăţământului Director, _____________________________________ Director, ______________________________________ Director, ______________________________________ Domnule Inspector Şcolar General, Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui)_______________________________________________________________________________ __________________________________________________________, născut(ă) la data de _____________19_____, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de învăţământ)_________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, localitatea __________________________________________________________________________________________________, judeţul (sectorul) __________________________________, vă rog să-mi aprobaţi detaşarea la cerere începând cu 1 septembrie 2015 pe(la) un post/o catedră publicat(ă) vacant(ă). Menţionez următoarele: I. Am domiciliul în localitatea___________________________________________, judeţul (sectorul) _________________________, strada ___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________; COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.)___________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ Facultatea _________________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)_______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; frecvenţă redusă; învăţământ la distanţă), promoţia ________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire _________________, cu specializarea principală_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________, secundară ____________________________________________________________________________________________________ (1) . P ____,_____ După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: - Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ____________, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire______________, cu specializarea________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________ P ____,_____ - Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________ P ____,_____ - Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________ P ____,_____ - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre_____________________ ______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre _____________ ______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare în domeniul (1 ) _____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ P____,_____ Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B. (pentru cadrele didactice titulare provenite din alte judeţe, care solicită detaşare la cerere) 97 III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul __________, în specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ P ___,_____ CATEGORIA (pentru antrenori) ____________în specializarea______________________________________________________ P ___,_____ IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2012/2013__________________________________; şi în anul şcolar 2013/2014______________________________________________________ . P___,_____ NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2013-2014 şi calificativul parţial din anul şcolar 2014-2015. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). V.1. În perioada 01.09.2012 – 31.08.2014 (*), am desfăşurat următoarea activitate metodică: la nivelul şcolii(2) P______,_______, judeţului (municipiului Bucureşti)(3) P____,_____ ; la nivel naţional(3) P ______,______, la nivel internaţional(3) P _______,___________ . (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic. În mod excepțional, în situația în care învățătorii/institutorii din învățământul primar/profesorii pentru învățământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învățământ au întrerupt activitatea la catedră și evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani școlari, se punctează activitatea metodică și științifică desfășurată pe parcursul a cel mult 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați. NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2014 şi debutanţii în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2014-2015. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2013-2014. c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a). d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:  Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale; P ____,____  Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale; P ___,____  Elaborarea de monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN; P____,____  Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____  Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN; P____,____  Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu; P____,____  Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul Educaţiei Naţionale; P____,____ V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior; P____,____ V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă; P____,____ V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă. P____,____ VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani întregi, vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). P____,____ VII. Criteriile social – umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. VIII. În perioada 01.09.2008 – 31.08.2015 am fost detaşat(ă) astfel: - An şc. 2005-2006 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An şc. 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la_______________________________. - An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la_______________________________. - An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. TOTAL PUNCTAJ(4) : P ________ , ________ 98 - An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ___________ ___________________de la _______________________________. - An şc. 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An şc. 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. IX. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Data________________ Semnătura____________________ ( 1 ) Se punctează nivelul studiilor; ( 2 ) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ; ( 3 ) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate; ( 4 ) Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat sau de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular NOTĂ. Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/detaşat, se verifică şi eventual se recalculează în comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar. ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar): 1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. 2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul. 3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă). 4. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2014-2015 (dacă este cazul). 6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative. 7. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 8. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). 9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă). 10. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2008 – 31.08.2014 (dacă este cazul); 11. Adeverinţa, eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră. 12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare. 13. Avizul pentru detaşare de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca titular. 14. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă. **) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat(ă) cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr.______________, eliberat de Poliţia_______________________, OPTEZ ca începând cu 1 septembrie 2015, să fiu detaşat(ă) la cerere pe(la) postul / catedra: Unitatea de învăţământ Post/catedra (Nr. ore) Localitatea ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ Data_________________ Semnătura_______________ **) NOTĂ: Se completează după repartizare.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu