miercuri, 22 iulie 2015

detasare in interesul invatamantului

DC-detasare la cerere in baza rezultatelor concursului cu probe scrise
DCC- detasare la cerere prin continuitate
DII- detasare in interesul invatamantului
DCS-Detasare la cerere prin concurs specific
Anexam, in copie, pentru fiecare cadru didactic:
1) curriculum vitae în care prezint performanţele profesionale,
însoţit de documentele justificative; 
2) copii legalizate de pe actele de studii şi foia matricolă; 
3) acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul); 
4) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 
5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie al
 unităţii/unităţilor de învăţământ
 la care funcţionez
în anul şcolar 2015-2016,
din care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie
 pentru anul şcolar 2013/2014 şi 2014/2015
(conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2014-2015; 
6) copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2004 – 31.08.2015 (dacă este cazul); 
7) adeverinţă de vechime în învăţământ; 
8) copie de pe buletinul/cartea/adeverinţa de identitate; 
9) copie a actului de numire în învățământ; 
10) copie a procesului-verbal al ședinței consiliului de administrație; 
11) copie dupa adresa de comunicare a aprobării detaşării
către unitatea la care cadrul didactic este titular

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu